Καταστατικό

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ:
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ»

 

Άρθρο 1.   ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού: «Βασίλης Μιχαηλίδης» με έδρα τη Λεμεσό.

 

Άρθρο 2.   ΣΚΟΠΟΙ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

 

 1. Η προαγωγή της Λογοτεχνίας και γενικότερα του Πολιτισμού.

 

 1. Η συλλογική δραστηριοποίηση των Λογοτεχνών για την προώθηση των συμφερόντων τους και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων παραγωγής και προώθησης του έργου τους.

 

 1. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας των Λογοτεχνών με το κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς και με άλλες Λογοτεχνικές και Πολιτιστικές συλλογικότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 

 1. Η σύσταση μηχανισμών για τη διάθεση του έργου των Λογοτεχνών.

 

 

Άρθρο 3.   ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ

 

 1. Εκδόσεις

[Νοείται ότι τα διάφορα έντυπα θα διανέμονται στα μέλη και δεν θα έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα].

 

 1. Εκδηλώσεις.

 

 1. Δημοσιεύσεις.

 

 1. Οποιοδήποτε μέσο που το σωματείο θα θεωρήσει πρόσφορο για την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεων του, και που περιορίζεται μέσα στα νομικά παραδεκτά πλαίσια.

 

Άρθρο 4.   ΜΕΛΗ

 

 1. Στο σωματείο μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, και έχει δημοσιοποιήσει λογοτεχνικό του έργο ή έχει άλλη λογοτεχνική συνεισφορά.

 

[Νοείται ότι, ο αριθμός των μελών του σωματείου που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην πόλη και επαρχία Λεμεσού, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπερβαίνει των αριθμό των μελών του σωματείου που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους οπουδήποτε αλλού στην Κύπρο].

 

 1. Ιδρυτικά μέλη, είναι όλοι όσοι παρευρίσκονται στην Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση και υπογράφουν την έγκριση του παρόντος Καταστατικού.

 

α)   Η ιδιότητα του μέλους είναι αμεταβίβαστη.

 

β)   Το δικαίωμα εγγραφής μέλους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Τακτικά μέλη, είναι όλοι όσοι ικανοποιούν πλήρως την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και διαθέτουν λογοτεχνική δραστηριότητα, που ικανοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, ή κατόπιν παραπομπής του αιτήματος ικανοποιεί την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

 1. Αντεπιστέλλοντα μέλη, είναι όλοι όσοι διαθέτουν λογοτεχνική, ή άλλη πολιτιστική δραστηριότητα που συνάδει με τους σκοπούς του Σωματείου και ικανοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

 

 1. Επίτιμα μέλη, είναι πρόσωπα των γραμμάτων και των τεχνών που επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έργο, το οποίο ευρύτερα προωθεί τους σκοπούς του Σωματείου και προβάλλει τον πολιτισμό και τις πανανθρώπινες αξίες γενικότερα. Το συγκεκριμένο σκεπτικό επιλογής ενός Επίτιμου μέλους επικυρώνεται στην επόμενη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναγράφεται ως αξιολογικό κριτήριο σε ειδικό τιμητικό δίπλωμα.

 

Άρθρο 5.   ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

Για να αποκτήσει κάποιος/α την ιδιότητα του Τακτικού, ή Αντεπιστέλλοντος  μέλους του Σωματείου πρέπει:

 

 1. Να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, προτεινόμενος/η από ένα Τακτικό μέλος και υποστηριζόμενος/η από ένα Τακτικό, ή Αντεπιστέλλον, ή Επίτιμο μέλος.

 

 1. Να εγκριθεί η αίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

[Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει για εξέταση και

λήψη απόφασης, το αργότερο σε δεκαπέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης. Και,

 

Νοείται ακόμη ότι, για τη λήψη απόφασης, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου].

 

 1. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής.

 

 1. Αν η αίτηση για Τακτικό μέλος απορριφθεί, αυτή παραπέμπεται στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, για λήψη οριστικής απόφασης.

 

 1. Αν στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απορριφθεί η αίτηση για Αντεπιστέλλον μέλος, οποιοσδήποτε από τους προτείνοντες έχει δικαίωμα ακρόασης στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας το αίτημα επανεισάγεται, για οριστική επανεξέταση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

[Νοείται ότι, η αναφορά «περί οριστικής απόρριψης» από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/ και τη Τακτική Γενική Συνέλευση, ερμηνεύεται με στενή χρονικά έννοια, καθότι το δικαίωμα για νέα αίτηση ισχύει από την αμέσως επόμενη χρονιά της απόρριψης. Η καταστατική στήριξη του δικαιώματος  δεδομένου ότι «φύσει και θέσει» το λογοτεχνικό ή άλλο πολιτιστικό έργο ενός προσώπου παρουσιάζει αυξητική και ποιοτική ροή].

 

 

Άρθρο 6.   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

Τα Τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα:

 

 1. του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

 

[Νοείται ότι, μέλος του Σωματείου που για οκτώ συνεχή έτη, δεν έχει προβεί στη δημοσιοποίηση λογοτεχνικού έργου ή άλλης λογοτεχνικής συνεισφοράς, στερείται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι].

 

 1. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις διάφορες υποεπιτροπές που συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ομαδοποιήσεις που τελούν υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και η δράση τους εντάσσεται στα πλαίσια της τήρησης και εφαρμογής του καταστατικού του σωματείου.

 

 1. να συμμετέχουν σε όλες της εκδηλώσεις του σωματείου.

 

 1. να υποβάλλουν εισηγήσεις για συζήτηση και λήψη απόφασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 7.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

Τα μέλη του σωματείου έχουν την υποχρέωση:

 

 1. να εργάζονται για την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου.

 

 1. να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και να σέβονται τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και/ή εκδηλώσεις του Σωματείου.

 

 1. να απέχουν από ενέργειες που τείνουν να διασύρουν το όνομα του Σωματείου ή που να το συνδέουν με οποιονδήποτε πολιτικό κόμμα.

 

[Νοείται ότι, η εμπλοκή ή ανάμειξη του Σωματείου καθοιονδήποτε τρόπο, με τη δράση οποιουδήποτε κόμματος δεν επιτρέπεται].

 

 1. να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους στο Σωματείο.

 

Άρθρο 8.  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

 1. Κάθε μέλος του Σωματείου που παραβαίνει το Καταστατικό ή τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου ή με τη συμπεριφορά του εκθέτει το Σωματείο, διαγράφεται από αυτό.

 

 1. Η απόφαση για διαγραφή, λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία, και πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

 1. Το μέλος που διαγράφεται δικαιούται να προσβάλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η απόφαση της οποίας είναι οριστική.

 

 1. Μέλος που διαγράφεται δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση για εγγραφή στο Σωματείο, με την συμπλήρωση ενός έτους, από την οριστικοποίηση της διαγραφής του.

 

Άρθρο 9.   ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Οι οικονομικοί πόροι του σωματείου αποτελούνται από:

 

 1. το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

 

 1. τις ετήσιες συνδρομές των μελών.

 

 1. δωρεές, ευεργεσίες, κρατικές χορηγίες, κληροδοτήματα και οποιαδήποτε άλλα ποσά που περιέρχονται νόμιμα στο σωματείο.

 

 1. εισπράξεις από εκδηλώσεις.

 

[Νοείται ότι, τα έσοδα του Σωματείου, θα διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων του σωματείου, δύναται να αποκτά και κατέχει κινητή και ακίνητη περιουσία].

 

Άρθρο 10.   ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τα όργανα του σωματείου είναι:

 

 1. Η Γενική Συνέλευση (Τακτική – Έκτακτη)

 

 1. Η Καταστατική Συνέλευση.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιου

 

 1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

 

Άρθρο 11.   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου, συζητεί δε και λαμβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της.

 

 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλείτε κάθε χρόνο κατά το μήνα Δεκέμβρη, με κοινοποίηση γραπτής πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του σωματείου, τουλάχιστον επτά (7) μέρες προηγουμένως. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείτε οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από υποβολή γραπτού αιτήματος, από το 25% τουλάχιστον των μελών του σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κοινοποίηση σύγκλισης της συνέλευσης γίνεται με τον ίδιο τρόπο που συγκαλείτε και η Τακτική.

 

 1. Απαρτία στη Γενική Συνέλευση (Τακτική – Έκτακτη) υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ένα μέλη του σωματείου, που έχουν τακτοποιημένες τις εισφορές τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία την καθορισμένη ώρα, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται ότι τα παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία.

 

 1. Των εργασιών της Συνέλευσης, προεδρεύει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του σωματείου.

 

 1. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

 

 1. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι τα’ ακόλουθα:

 

α)  Απολογισμός του Προέδρου για τη δράση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β)   Απολογισμός του Ταμία.

 

γ) Συζήτηση οποιουδήποτε θέματος που προτείνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

 

δ) Συζήτηση οποιουδήποτε θέματος που προτείνεται γραπτώς, από το 25% τουλάχιστο των μελών του σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου, εκάστου έτους.

 

 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε Τρία (3)χρόνια εκλέγει με μυστική ψηφοφορία χωριστά,

                                                     

α.   τον Πρόεδρο του σωματείου.

 

β.    τέσσερα μέλη.

 

γ.    την εξελεγκτική επιτροπή.

 

 1. Τις εκλογές για ανάδειξη των πιο πάνω, διεξάγει τριμελής εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Συνέλευση.

 

[Νοείται ότι, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, δε δικαιούνται να είναι υποψήφιοι].

 

 1. Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί, μαζί με τα τέσσερα μέλη, συνέρχονται σε ειδική συνεδρία για να καταρτιστούν σε σώμα.

 

 1. Για τον ως άνω σκοπό, διενεργείται μυστική ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων, που μαζί με τον Πρόεδρο αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

 

Άρθρο 12.   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 25% τουλάχιστον των μελών του σωματείου και απόφαση με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών, το Καταστατικό του σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί σε κάθε Γενική Συνέλευση του σωματείου.

 

Νοείται ότι, αν η τροποποίηση αφορά τους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου, απαιτείται απόφαση με πλειοψηφία 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Σωματείου, που κατά τη στιγμή της τροποποίησης εκπληρώσαν όλες τους τις υποχρεώσεις.

 

Άρθρο 13.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων.

 

 1. Σε περίπτωση που κενώνεται οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, για σκοπούς πλήρωσής της, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α)  Αν η κενωθείσα θέση αφορά οποιονδήποτε μέλος εκτός από τον Πρόεδρο, θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Ακολούθως, διεξάγεται ψηφοφορία, για σκοπούς καταρτισμού του Διοικητικού Συμβουλίου εκ νέου σε σώμα.

 

β) Αν η κενωθείσα θέση αφορά τον Πρόεδρο, τη θέση του καταλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος. Ακολούθως, διεξάγεται ψηφοφορία, για σκοπούς καταρτισμού του Διοικητικού Συμβουλίου εκ νέου σε σώμα, αναφορικά με τις υπόλοιπες θέσεις, με τη συμμετοχή και του νέου μέλους που εισέρχεται  στο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω κένωσης της θέσης του Προέδρου.

 

γ) Σε περίπτωση που η κενωθείσα θέση αφορά τόσο τον Πρόεδρο όσο και τον Αντιπρόεδρο ή τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν – ή σε περίπτωση που η κενωθείσα θέση αφορά τον Πρόεδρο, ο Αντιπρόεδρος αρνείται για οποιονδήποτε λόγο ανάληψη της θέσης του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά τον προσήκοντα τρόπο και χρόνο, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

δ) Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση.

 

 1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και διαρκεί από την Γενική Συνέλευση που είχαν εκλεγεί μέχρι την επόμενη εκλογική Γενική Συνέλευση.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρία την οποία συγκαλεί ο Πρόεδρος ή τουλάχιστο τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται στη συνεδρία τουλάχιστο τρία (3) μέλη.

 

 1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

 

 1. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.

 

 1. 8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα, τουλάχιστον από τέσσερις (4) συνεδρίες, εκπίπτει της θέσης του.

 

 1. Μέχρι τρία Αντεπιστέλλοντα Μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέρος με δικαίωμα γνώμης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και μόνο ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Αντεπιστελλόντων μελών, έχουν δικαίωμα βαρύτητας στη λήψη αποφάσεων μιας μόνο ψήφου.

 

Άρθρο 14.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Πρόεδρος

 

 1. Συγκαλεί τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Εκπροσωπεί το Σωματείο στις σχέσεις του με άλλους φορείς, οργανισμούς, αρχές και υπηρεσίες, νομικά και φυσικά πρόσωπα.

 

 1. Μαζί με το Γενικό Γραμματέα, εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά.

 

 1. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών.

 

[Νοείται ότι, δε δύναται να κατέχει τη θέση του Προέδρου του σωματείου το ίδιο πρόσωπο, πέραν από τρεις (3) συνεχείς θητείες, εκτός εάν τα τρία τέταρτα των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση αποφασίσουν διαφορετικά].

 

Αντιπρόεδρος

 

Βοηθά τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματός του, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του.

 

Γενικός Γραμματέας

 

α)  Τηρεί την αλληλογραφία του σωματείου.

 

β)  Υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εκτός από τα εντάλματα πληρωμών.

 

γ) Τηρεί το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, το αρχείο και φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου.

 

δ)  Εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο δικαστικά το σωματείο.  

 

Ταμίας

 

α)  Κρατεί τα βιβλία ταμείου και περιουσίας του σωματείου.

 

β)  Είναι υπεύθυνος για όλες τις υπάρξεις και πληρωμές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών.

 

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

 

Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και ενίσχυση των σχέσεων του σωματείου με άλλες οργανώσεις ή πρόσωπα που συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών και επιδιώξεων του σωματείου ή έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς και επιδιώξεις.

 

Άρθρο 15.  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Είναι διμελής και εκλέγεται από την Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση κάθε δυο (2) χρόνια. Ασκεί έλεγχο αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του σωματείου και υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 16.   ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

 1. Το σωματείο διαλύεται όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι (20). Περαιτέρω, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται στο Νόμο.

 

 1. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού.

 

Άρθρο 17.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. Το σωματείο έχει σφραγίδα που περιέχει την επωνυμία του σωματείου, το έτος ίδρυσης του, και απεικονίζει τον ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη.
 2. Το σωματείο δύναται να έχει έμβλημα το οποίο θα χρησιμοποιείται στα επιστολόχαρτα και επίσημα έγγραφα του.

 

Επειδή με το παρόν Καταστατικό η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού: Βασίλης Μιχαηλίδης ενεγράφη ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με Αριθμό Μητρώου 2621, την 22α του μηνός Δεκεμβρίου 2003, στη βάση του «Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμων του 1972 και 1997 και των περί σωματείων και ιδρυμάτων κανονισμών του 1973 μέχρι 1998. Και

 

Επειδή ακολούθησαν τροποποιητικές αλλαγές στην Καταστατική Γενική Συνέλευση της 26ης Οκτωβρίου, 2016

 

Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενοι, ως νέο επανεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, και ως εκπροσωπούντες τα μέλη του Σωματείου της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού: «Βασίλης Μιχαηλίδης», υπογράφουμε και σφραγίζουμε τις καταστατικές αλλαγές, οι οποίες τίθενται σε άμεση ισχύ από σήμερα 26 Οκτωβρίου, 2016 Και,     

 

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση του Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων και του συνόλου των μελών μας.

 

Υπογραφές :

 

Κρίστης Χαράκης (Πρόεδρος)

Άντρη Χριστοφίδου – Αντωνιάδου (Αντιπρόεδρος)

Γιώργος Πετούσης (Γραμματέας)

Μαρία Θεοφάνους (Οργαν.Γραμματέας)

Ιφιγένεια Μετόχη

Τάσος Αριστοτέλους

Πέτρος Πόρακος

Ηρακλής Ερωτοκρίτου